Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Tartalom

I. Bevezetés 3

II. Fogalom meghatározások 3

III. Adatkezelések 5

1. Fizetés 5

2. Könyvelés, bérszámfejtés 6

3. Hírlevél, DM 6

4. Munkafolyamat 7

5. Minőségi kifogások kezelése 8

6. Rendkívüli események 8

7. Névjegykártya kezelése 9

8. Garanciális ügyintézés 9

9. Tárhely szolgáltató adatai: 10

10. WEBSHOP - http://axelentshop.hu 10

11. Facebook 10

IV. Vagyonvédelem 12

1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 12

V. Cookie (süti) kezelés 14

1. Általános információ 14

2. A böngésző süti beállításainak személyre szabhatósága 15

3. A sütik használatának célja 16

4. A Flexman Robotics Kft. által használt sütik 16

5. http://www.flexmanrobotics.hu/ 18

6. http://axelentshop.hu/ 18

7. További hasznos linkek 19

VI. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek 20

1. Tájékoztatáshoz való jog 20

2. Az érintett hozzáféréséhez való jog 21

3. Helyesbítés joga 22

4. Törléshez való jog 22

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 22

6. Adathordozáshoz való jog 23

7. Tiltakozás joga 23

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 24

9. Visszavonás joga 24

10. Eljárási szabályok 24

11. Kártérítés és sérelemdíj 25

12. Bírósághoz fordulás joga 26

13. Adatvédelmi hatósági eljárás 26

1. számú melléklet  - webshop 27

Webshop kezelési szabályzat 27

Adatkezelési tájékoztató 27

Jelen dokumentum célja 27

Az Adatkezelő 28

A Webáruház használata során megvalósuló adatkezelések 28 1. I. Bevezetés

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Flexman Robotics Kft. (továbbiakban mint cég, társaság, Adatkezelő) által alkalmazott, és magára nézve kötelezően elismert adatvédelmi és-kezelési elveket.  Társaságunk célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa ügyfelei, partnerei, valamint a vele kapcsolatba kerülő érintettek személyes adatainak védelmét.

A Flexman Robotics Kft., mint adatkezelő adatai:

 • cégneve: Flexman Robotics Kft.
 • székhelye: 1173 Budapest, Összekötő utca 1.
 • cégjegyzékszám: 01-09-882986
 • adószáma: 13980380-2-42
 • telefonszám: +36 1 259 0981
 • e-mail: info@flexmanrobotics.hu
 •  adatvédelmi tisztviselő: 

név:

mobilszám:

e-mail:

 1. II. Fogalom meghatározások

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • „adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • „felhasználó”: az a természetes személy, aki önkéntes hozzájárulása alapján a TMSI szolgáltatását igénybe veszi;
 • „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 1. III. Adatkezelések
 1. 1. Fizetés
 • Az adatkezelés célja: a Flexman Robotics Kft. által végzett szolgáltatás kifizetése, számla kiállítása, az ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szolgáltatás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, ügyfelekkel való kapcsolattartás.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése. 
 • A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési módja. 
 • Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az K&H Bank Nyrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) kezeli. 
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az ügyfél nem kaphat névre szóló számlát. 
 • Adattovábbítás: Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az K&H Bank Nyrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) felé, 
 • Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]. 
 • Adatfeldolgozók:

Név 

Székhely 

Adatfeldolgozói feladat 

Terék Gábor

1173 Budapest, Összekötő u.1.

rendszergazdai feladatok ellátása 

Farkas Evelin

Horváth Sára

1173 Budapest, Összekötő u.1.

Számlázó program használata


 1. 2. Könyvelés, bérszámfejtés
 • Az adatkezelés célja: a Flexman Robotics Kft. számláinak és munkatársainak fizetéssel kapcsolatos adatainak továbbítása, a törvény betartása végett.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése. 
 • A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési módja, illetve a munkatársak neve, munkanapokkal kapcsolatos információk.
 • Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. 
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: törvényi kötelezettség elmaradása. 
 • Adattovábbítás: számlák, illetve bérszámfejtéshez szükséges adatok papír alapon, illetve elektronikusan e-mailben kóddal ellátott tömörített fájlban. 
 • Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]. 
 • Adatfeldolgozók:

Név 

Cég neve

Adatfeldolgozói feladat 
 1. 3. Hírlevél, DM
 • Az adatkezelés célja: a Flexman Robotics Kft. ügyfeleinek tájékoztatása, akciókkal, kedvezményekkel kapcsolatos információk továbbítása e-mailen keresztül.
 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulása. 
 • A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím.
 • Az adatkezelés időtartama: Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez - hírlevél -ben meghatározott ideig.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hírlevél elküldésének meghiúsulása. 
 • Adattovábbítás: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Név 

Cég neve

Adatfeldolgozói feladat 
 1. 4. Munkafolyamat
 • Az adatkezelés célja: a Flexman Robotics Kft. munkamenetei által használt szoftverek használata.
 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.
 • A kezelt személyes adatok típusa: név, beosztás, telefonszám, e-mail cím és a Kulcs-Soft szoftver által használt adatok
 • Az adatkezelés időtartama: Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez - hírlevél -ben meghatározott ideig, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Flexman Robotics Kft. működésének ellehetetlenítése. 
 • Adattovábbítás: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Név 

Cég neve

Adatfeldolgozói feladat 


Megosztás: